maxresdefault102 - آموزش حرکات - پرس سینه انقباضی (عمودی)
حرکت پرس سینه انقباضی را به چند صورت مختلف انجام می‌دهند. هدف از انجام این حرکت به انقباض در آوردن تمامی فیبرهای عضلات سینه و اعمال حداکثر فشار روی این عضلات بخصوص بخش مرکزی و بالایی سینه است.
این حرکت را معمولا در ست‌های پایانی و برای کامل کردن تمرینات سینه استفاده می‌کنند. کسانی که از این حرکت در تمرینات خود استفاده کرده‌اند می‌گویند با انجام این حرکت توانسته‌اند به حداکثر دم عضلانی برسند و احساس رضایت کاملی نسبت به انجام آن داشته‌اند. حرکت پرس سینه انقباضی را می‌توان با هالتر، دمبل و حتی صفحات وزنه انجام داد.
این حرکات را با نام‌های زیر می‌شناسند:
پرس سینه انقباضی با هالتر :
نام دیگر آن پرس سینه با تی بار است و حتی آن را با دستگاه تی بار نیز انجام می‌دهند. برای انجام این حرکت انتهای یک هالتر را به دیوار تکیه داده تا آن را مهار کند و سپس پس از انتخاب وزنه مناسب، مطابق تصویر آموزشی حرکت را انجام دهید.
پرس سینه انقباضی با دمبل:
این حرکت را روی میز شیبدار (بالاسینه) انجام می‌دهند اما می‌توان آن را به صورت ایستاده (پرس سینه عمودی با دمبل) نیز انجام داد اما بهتر است برای انجام این حرکت از میز شیبدار استفاده شود.
پرس سینه انقباضی با صفحه:
این حرکت را می‌توان به صورت خوابیده و یا ایستاده (پرس سینه عمودی با صفحه) هم انجام داد. برای انجام این حرکت دو صفحه (وزنه) نسبتا سبک را کنار هم گذاشته و با دو دست آنها را به هم فشار دهید و سپس تا مقابل سینه بالا بیاورید و مطابق تصویر آموزشی دامنه حرکت را اجرا کنید.
نکته بسیار مهم در اجرای این حرکات حفظ انقباض و تشدید آن با فشار آوردن دو دست به سمت یکدیگر در طول دامنه اجرای حرکات است.
موفق باشید.

Animation 23.1 - آموزش حرکات - پرس سینه انقباضی (عمودی)
پرس سینه انقباضی با دمبل
Animation 21.1 - آموزش حرکات - پرس سینه انقباضی (عمودی)
پرس سینه تی بار